Celem bezpośrednim realizacji przedsięwzięcia jest redukcja emisji zanieczyszczeń (ochrona powietrza atmosferycznego) oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie produkcji energii.
     Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, co prowadzi do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa warmińsko-mazurskiego, jako opartej w dużej mierze na zasobach przyrodniczych, czystości środowiska i potencjale turystycznym.

 W dniu 13.05.2014 r. Starosta Szczycieński Jarosław Matłach wraz z Wicestarostą Sylwią Jaskulską podpisali umowę z Adamem Krzyśkowem prezesem WFOŚiGW w Olsztynie, na realizacje projektu montażu „solarów” w szczycieńskim DPS. Na przedsięwzięcie pn. “Wykorzystanie OZE w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie” Powiat szczycieński pozyskał ponad 300’000,00 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 z poddziałania wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wykonanie montażu „solarów”, dzięki któremu DPS w Szczytnie znacznie zmniejszy koszty zużywania prądu, rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku.

INFORMACJA  O  PROJEKCIE

 

W dniu 02.09.2014 r. w siedzibie Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, Dyrektor DPS p. Dorota Sędzińska – Bruździak podpisała umowę z Wykonawcą dotyczącą projektu pn.: „Wykorzystanie OZE (kolektory słoneczne) w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie”. Przedmiotem umowy było wykonanie zadania całkowitego zakres robót określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Termin wykonania inwestycji przewidziano do 30.09.2014 r.