Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.dpsszczytno.pl

Data publikacji strony internetowej: 07.10.2008.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 07.10.2008.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

* Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

* Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis. 

* Pliki w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo

 * Mapy google są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 23.09.2020 roku.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Dziatkowiak, informatyk@dpsszczytno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 624 22 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych. Zapewniamy opiekę całodobową dla 196 osób. Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie pod adresem 12-100 Szczytno ul. Wielbarska 2, zamieszkuje 171 Mieszkańców, a filię w Spychowie pod adresem 12-140 Spychowo ul.  H Sienkiewicza 3,  25 Mieszkańców.

Dostosowanie korytarzy 

Korytarze w budynkach mieszkalnych dostosowane są dla osób z niepełnosprawnością: wejścia bez progowe, możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich.  

Dostosowanie schodów 

Schody są otwarte wyposażone w poręcze. Powierzchnia podłóg i stopni ma powłokę antypoślizgową.

Dostosowanie wind  

Winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność pochylni  

Wejście do budynku od ul. Sobieszczańskiego jest wyposażone w podjazd, który prowadzi do windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform 

Brak  

Dostępność informacji głosowych 

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych  

Brak

Dostosowanie parkingów 

Na terenie DPS można parkować pojazdy. Nie ma oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  

Prawo wstępu z psem asystującym  

Osoba z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku.

Dostępność tłumacza języka migowego 

Brak