REGULAMIN

IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE

 

                                                                                                                    §1

Niniejszy regulamin określa zasady utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, zwanego dalej „DPS”.

                                                                                                                    §2

 Podczas imprez okolicznościowych organizowanych w DPS obowiązują następujące zasady:

1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są do:

  • a. zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie,
  • b. stosowania się do poleceń pracowników DPS w zakresie związanym z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.

2. Zabrania się:

  • a. wnoszenia  broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  • b. wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji  psychotropowych.

3. Nie mogą być uczestnikami imprezy osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających.

4. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do wyrzucania wszelkiego rodzaju odpadów do przeznaczonego do tego celu kosza.

5. DPS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione w miejscu zorganizowania imprezy, będące własnością uczestników imprezy.

                                                                                                                       §3

Osoba naruszająca zasady wynikające z niniejszego regulaminu, jak również zakłócająca przebieg imprezy w inny sposób, w szczególności stwarzająca zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników, może zostać wykluczona z dalszego uczestnictwa w imprezie, w drodze decyzji Dyrektora DPS lub innej upoważnionej przez niego osoby.

                                                                                                                       §4

Niniejszy regulamin podlega upublicznieniu na tablicach ogłoszeń, w widocznym miejscu w siedzibie DPS w Szczytnie oraz Spychowie oraz na stronie internetowej DPS.

REGULAMIN

UTRWALANIA I ROZPOWSZECHNIANIA WIZERUNKU OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. JANA PAWŁA II W SZCZYTNIE

 

§1

 Niniejszy regulamin określa zasady utrwalania i upowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych w ramach działalności Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, zwanego dalej „DPS”.

§2

 1.Podczas imprez okolicznościowych organizowanych w DPS przewiduje się możliwość utrwalania wizerunku osób uczestniczących w imprezie, w postaci zdjęć fotograficznych lub nagrań audiowizualnych.

2.Utrwalony wizerunek uczestników imprez może być rozpowszechniany przez DPS, w szczególności poprzez wywieszenie na tablicach w placówce DPS, stronie internetowej DPS, materiałach i broszurach informacyjnych DPS zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, sprawozdaniach i innych materiałach dokumentujących funkcjonowanie DPS w calach promocyjnych i sprawozdawczych, w tym również łącznie z wizerunkiem innych uczestników imprezy oraz komentarzem opisującym przebieg imprezy.

§3

 1.Każda osoba podejmując decyzję o uczestnictwie w imprezie organizowanej przez DPS wyraża zezwolenie na nieodpłatne i nieograniczone w czasie rozpowszechnianie jej wizerunku w zakresie określonym w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu w rozumieniu art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. Z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) oraz ewentualnego przetwarzania w niezbędnym zakresie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) jeżeli okazałoby się to konieczne do rozpowszechniania wizerunku.

  1. W celu zapewnienia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 w sposób wyraźny i świadomy koniecznym jest:

–        upublicznienie niniejszego regulaminu na tablicach ogłoszeń, w widocznym miejscu w siedzibie DPS w Szczytnie oraz Spychowie,

–        upublicznienie niniejszego regulaminu na stronie internetowej DPS,

–        zamieszczenia w zaproszeniach na imprezę informacji, iż uczestniczenie w imprezie wiąże się z wyrażeniem zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie,  który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS,

–        publicznym uprzedzeniu uczestników imprezy, że uczestnicząc w imprezie wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach wynikających z Regulaminu utrwalania i rozpowszechniania wizerunku osób uczestniczących w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczytnie, który udostępniony jest na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej DPS.