DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

Środki pochodzą z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na 2023 rok.

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZYTNIE W 2023r. otrzymał z Warmińsko -Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego środki dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej (cz.83, poz.49), w rozdziale 85202 § 2130- Domy Pomocy Społecznej

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 914 029,00 zł 

(słownie; dziewięćset czternaście tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych 00/100).

 

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZEZNACZONO NA WYPŁATĘ DODATKÓW DLA PRACOWNIKÓW